Servicios populares para apoyar el comercio con las empresas de la Gran China.

Categoría: 政治・社会・経済

Article list

no image

国際物流能力の低下

国際物流能力の低下 中国語: 国际物流运力下降guó jì wù liú yùn lì xià jiàng※繁体字:國際物流運力下降

no image

消費拡大

消費拡大 中国語: 消费升级 xiāo fèi sheng jí ※繁体字:消費升級 💡豆知識: “升级

no image

ブルーカラー

ブルーカラー 中国語: 蓝领工人lán lǐng gōng rén※繁体字:藍領工人

es_ESSpanish